Biểu 43
 Tỷ lệ phụ nữ DTTS 15-49 tuổi đến các cơ sở y tế khám thai và sinh con phân theo vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 
Đơn vị tính: Phần trăm
Đơn vị hành chính Tổng số Tày Thái Hoa Khmer Mường Nùng Mông Dao Gia Rai Ngái Ê đê Ba Na Xơ Đăng Sán Chay Cơ Ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Raglay Xtiêng Bru Vân Kiều Thổ Giáy Cơ Tu Gié Triêng Mạ Khơ mú Co Tà Ôi Chơ Ro Kháng Xinh Mun Hà Nhì Chu Ru Lào La Chí La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ Măm
Toàn quốc Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cơ sở y tế 86.4 99.2 90.4 99.0 98.7 99.3 97.1 49.6 92.8 79.7 100.0 96.8 66.0 67.8 97.8 97.4 98.6 99.4 89.1 87.5 94.2 92.4 91.6 97.4 97.5 95.6 89.8 98.3 73.7 71.3 98.7 99.3 62.5 71.6 78.2 100.0 94.1 80.1 60.0 93.1 34.7 91.8 78.6 84.3 44.5 98.3 81.6 61.2 98.2 86.5 100.0 88.2 100.0 73.0
Tại nhà mình, có cán bộ chuyên môn đỡ 3.9 0.2 4.3 0.2 0.3 0.5 0.9 11.5 1.8 7.6 0.0 2.1 11.6 11.4 1.0 0.9 0.3 0.1 2.4 6.6 2.2 2.4 2.9 1.1 0.8 0.5 2.5 0.6 6.4 1.7 0.3 0.6 17.1 8.3 5.9 0.0 0.0 3.0 9.9 3.3 27.7 4.6 1.9 12.2 4.9 0.9 0.6 1.8 1.8 0.0 0.0 11.8 0.0 5.4
Tại nhà mình, không có cán bộ chuyên môn 9.5 0.4 5.3 0.4 0.1 0.2 1.8 38.8 5.2 12.4 0.0 0.9 22.4 20.8 1.2 1.3 0.8 0.2 8.5 5.8 3.4 5.2 5.5 1.4 1.7 3.3 7.4 1.1 20.0 26.7 1.0 0.0 20.4 19.4 15.9 0.0 5.9 16.8 29.7 3.7 36.5 3.7 19.5 3.5 50.6 0.9 17.8 37.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 21.6
Khác 0.2 0.1 0.0 0.4 0.9 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.4 0.4 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kon Tum Tổng số 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
Cơ sở y tế 71.6 100.0 99.6 0.0 100.0 99.4 100.0 0.0 100.0 75.1 100.0 78.6 58.8 69.5 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 89.2 0.0 86.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2 0.0 73.0
Tại nhà mình, có cán bộ chuyên môn đỡ 11.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 0.0 0.0 17.9 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 5.4
Tại nhà mình, không có cán bộ chuyên môn 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0 21.4 23.2 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 13.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6
Khác 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0