Biểu 41
Tỷ trọng người dân tộc thiểu số có việc làm từ 15 tuổi trở lên theo trình độ phân theo dân tộc, giới tính vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/10/2019 
Đơn vị tính: %
Mã số Đơn vị hành chính Trình độ Tổng số Kinh Tày Thái Hoa Khmer Mường Nùng Mông Dao Gia Rai Ngái Ê Đê Ba Na Xơ Đăng Sán Chay Cơ Ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Raglay Xtiêng Bru Vân Kiều Thổ Giáy Cơ Tu Gié Triêng Mạ Khơ mú Co Tà Ôi Chơ Ro Kháng Xinh Mun Hà Nhì Chu Ru Lào La Chí La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ Măm Người nước ngoải
I Toàn bộ các tỉnh vùng dân tộc thiểu số Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ
Tổng số Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Không có trình độ CMKT 89.2 87.8 90.6 76.9 73.0 80.2 79.4 79.2 79.7 90.3 88.3 92.4 82.0 80.7 84.1 93.0 92.2 94.0 87.3 85.2 89.5 87.8 86.5 89.1 95.8 93.4 98.2 94.6 92.9 96.3 96.0 95.7 96.4 73.6 82.1 62.9 93.9 94.7 93.0 97.7 97.2 98.1 95.7 94.8 96.5 91.6 89.6 94.0 93.9 93.8 94.0 85.2 85.5 85.0 85.1 79.5 91.5 92.8 90.3 95.5 94.7 94.4 95.0 96.0 95.7 96.4 97.9 97.2 98.7 95.4 94.7 96.2 89.6 87.6 91.9 85.4 83.6 87.2 86.7 84.5 89.1 90.2 89.6 90.8 96.3 96.6 95.9 96.8 96.0 97.7 92.0 91.1 93.1 86.4 85.5 87.4 73.2 74.5 71.5 96.5 95.7 97.4 97.9 97.1 98.7 88.8 85.0 92.6 95.8 95.2 96.4 90.1 87.4 93.0 92.4 89.0 95.8 96.1 94.3 98.0 88.9 89.2 88.6 98.3 97.9 98.6 95.5 93.3 97.8 93.1 93.7 92.6 94.2 93.4 95.0 96.0 96.1 96.0 83.5 80.5 86.6 95.2 97.0 93.3 91.7 90.2 93.1 80.5 82.2 78.4 82.9 82.4 83.3 69.5 72.2 66.4 97.7 97.0 98.5 95.9 97.2 93.6 93.2 88.4 97.7 100.0 100.0 100.0
Sơ cấp 2.9 4.3 1.4 6.4 10.6 2.9 3.8 5.9 1.6 2.0 3.4 0.6 6.1 7.8 3.6 2.9 3.7 1.8 4.5 6.4 2.5 3.2 5.0 1.4 0.9 1.5 0.3 2.1 3.3 0.8 0.9 1.1 0.8 5.0 6.8 2.7 1.3 1.7 0.9 0.5 0.7 0.2 0.9 1.2 0.5 2.8 4.4 1.1 1.4 2.0 0.7 3.6 3.8 3.3 6.4 10.1 2.1 2.8 4.4 1.1 0.9 1.6 0.2 1.2 1.3 1.1 1.3 1.8 0.6 0.7 1.1 0.2 4.6 6.8 2.0 2.9 4.8 1.0 1.1 1.6 0.5 2.0 3.1 1.0 0.8 0.9 0.8 0.5 1.0 0.1 0.7 1.1 0.2 2.3 2.9 1.6 24.0 22.8 25.3 0.5 0.7 0.2 0.7 1.2 0.1 2.0 3.7 0.3 1.4 2.2 0.4 0.4 0.5 0.3 2.4 4.0 0.9 0.9 1.5 0.2 1.8 1.9 1.6 0.4 0.5 0.2 1.1 2.0 0.1 0.8 0.5 1.2 1.5 1.8 1.2 1.2 0.9 1.5 12.4 14.9 9.9 1.0 0.7 1.2 0.1 0.2 0.0 2.1 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.6 3.9 1.1 0.8 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Trung cấp 2.9 3.2 2.5 5.0 5.6 4.5 6.2 6.3 6.1 2.9 3.5 2.3 2.5 2.4 2.5 1.0 1.1 0.9 3.3 4.0 2.5 3.2 3.5 2.9 1.4 2.3 0.5 1.4 1.8 0.9 1.6 1.9 1.4 4.7 4.6 4.7 2.6 1.8 3.5 0.9 1.1 0.6 1.5 1.9 1.2 2.3 2.8 1.7 1.6 1.6 1.5 3.3 3.2 3.4 3.3 4.7 1.6 2.3 2.7 1.8 2.5 2.2 2.8 1.4 1.8 1.0 0.3 0.4 0.3 1.4 1.9 1.0 2.0 2.2 1.8 5.2 5.8 4.7 4.6 5.1 4.1 3.5 3.6 3.4 1.0 1.2 0.9 1.1 1.7 0.6 3.7 3.9 3.4 4.5 5.1 3.8 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6 1.7 0.8 0.9 0.6 4.8 6.2 3.3 0.6 0.8 0.4 3.7 6.1 1.1 2.2 3.3 1.1 1.3 1.8 0.7 2.0 1.7 2.3 0.9 1.2 0.5 1.8 2.6 0.9 2.7 2.1 3.4 1.9 2.2 1.5 1.3 1.3 1.3 2.1 2.7 1.6 0.9 1.0 0.8 3.7 6.0 1.6 6.0 5.4 6.7 5.9 9.5 2.7 6.8 7.3 6.1 0.7 1.5 0.0 0.5 0.7 0.0 1.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Cao đẳng 1.8 1.6 2.1 3.5 2.8 4.1 3.8 2.6 5.0 1.9 1.8 1.9 3.2 3.4 2.8 0.9 0.8 1.1 1.8 1.5 2.1 2.3 1.8 2.7 0.8 1.0 0.5 0.7 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7 3.8 3.3 4.4 0.8 0.6 1.0 0.4 0.3 0.5 0.8 0.8 0.8 1.4 1.3 1.5 1.6 1.0 2.2 3.0 2.5 3.6 2.3 2.4 2.2 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.9 0.6 0.4 0.8 0.2 0.2 0.2 0.7 0.6 0.9 1.4 1.1 1.7 3.2 2.4 4.0 1.5 1.8 1.1 1.1 0.6 1.6 0.6 0.3 1.0 0.4 0.3 0.5 1.0 0.9 1.2 1.5 1.0 2.0 1.0 0.8 1.2 0.8 1.0 0.6 0.5 0.5 0.4 1.1 0.8 1.4 1.0 0.9 1.1 2.9 2.1 3.8 0.7 0.8 0.6 0.8 1.2 0.3 5.1 6.4 3.6 0.2 0.0 0.3 0.7 0.7 0.7 1.0 1.5 0.6 0.6 0.3 0.9 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6 0.3 0.9 2.4 1.0 3.7 3.8 2.7 5.2 3.6 1.4 5.7 4.6 2.5 7.1 0.4 0.7 0.0 0.9 0.7 1.3 4.1 6.1 2.3 0.0 0.0 0.0
Đại học trở lên 3.2 3.1 3.3 8.2 8.0 8.3 6.8 6.0 7.6 2.9 3.1 2.8 6.2 5.6 7.0 2.2 2.2 2.2 3.1 2.9 3.4 3.5 3.1 3.9 1.1 1.8 0.4 1.3 1.4 1.2 0.8 0.8 0.7 13.0 3.2 25.3 1.4 1.2 1.6 0.6 0.7 0.5 1.1 1.3 1.0 1.9 1.9 1.8 1.5 1.5 1.6 4.9 5.0 4.9 3.0 3.3 2.6 1.5 2.0 0.9 1.2 1.2 1.2 0.8 0.8 0.7 0.3 0.4 0.2 1.8 1.8 1.7 2.4 2.3 2.5 3.2 3.3 3.2 6.1 7.0 5.2 3.2 3.1 3.3 1.2 1.1 1.4 1.1 1.0 1.2 2.6 3.1 2.1 5.3 5.5 5.2 0.6 0.6 0.7 0.6 1.1 0.1 0.2 0.2 0.2 3.4 4.3 2.4 1.2 0.9 1.6 2.9 3.9 1.8 2.3 3.0 1.6 1.0 1.1 0.8 2.3 0.8 3.9 0.4 0.3 0.4 1.0 1.4 0.4 2.3 2.3 2.3 1.8 2.2 1.5 0.9 1.1 0.7 1.1 1.2 1.1 2.3 1.0 3.8 2.1 2.6 1.7 7.6 6.6 8.7 7.5 6.7 8.2 16.6 14.1 19.3 0.4 0.0 0.8 2.7 1.4 5.1 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Kon Tum Tổng số 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0
Không có trình độ CMKT 95.2 94.9 95.6 82.3 84.2 76.1 84.3 85.2 83.0 94.4 96.2 92.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.4 92.5 92.4 89.7 88.2 91.6 100.0 100.0 100.0 97.1 96.6 98.0 97.5 97.7 97.3 100.0 0.0 100.0 83.3 78.1 91.7 97.2 97.7 96.6 96.2 95.5 96.9 97.4 94.7 100.0 8.2 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 80.4 81.5 75.0 95.9 94.1 98.1 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 52.6 66.7 46.2 91.1 90.2 91.9 0.0 0.0 0.0 97.5 100.0 94.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.7 97.0 98.5 100.0 0.0 100.0 93.5 89.1 97.7 100.0 0.0 100.0
Sơ cấp 1.2 1.7 0.6 5.3 6.0 2.9 2.2 3.7 0.1 1.3 1.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.5 0.7 5.3 8.5 1.1 0.0 0.0 0.0 2.1 3.4 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 0.4 0.8 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 4.7 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Trung cấp 1.4 1.6 1.2 3.6 2.9 5.8 5.4 3.7 7.9 2.5 1.4 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.8 1.2 2.8 1.9 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 3.3 5.3 0.0 0.7 0.7 0.8 1.2 1.6 0.8 2.6 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 18.5 0.0 1.2 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 33.3 0.0 2.5 2.5 2.4 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Cao đẳng 0.9 0.6 1.2 3.2 2.4 6.0 3.0 2.8 3.3 0.7 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.1 2.8 0.9 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 0.7 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 8.3 0.8 0.4 1.3 0.7 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 38.5 0.9 0.3 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 6.2 2.3 0.0 0.0 0.0
Đại học trở lên 1.3 1.3 1.4 5.6 4.5 9.2 5.1 4.6 5.7 1.1 0.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.1 2.9 1.3 1.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.2 0.9 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0 10.3 16.6 0.0 0.7 0.4 0.9 1.0 1.2 0.9 0.0 0.0 0.0 91.8 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 25.0 2.0 2.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 15.4 2.4 2.3 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0