• Thổ cẩm
  • Nghề truyền thống 3
  • Nghề truyền thống 2
  • Nghề truyền thống
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © ĐỀ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ TRUYỀN THỐNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CHỖ TỈNH KON TUM
Cơ quan quản lý: Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
    Địa chỉ: số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum; Email:bandantoc-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603.866.127; Fax: 02603.866.127.
    Phát triển:TNC