banner
Thứ 5, ngày 26 tháng 11 năm 2020
Phát động phong trào thi đua năm 2019
22-2-2019

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua, yêu nước với nội dung thiết thực, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với tình hình của cơ quan như: Tuyên truyền đậm nét và tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp; tham mưu thực hiện tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020; tổ chức các hoạt động chào mừng  kỷ niệm 73 năm thành lập cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2019) và phát huy tính năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, khơi dậy tinh thần tập thể trong lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, chương trình trọng tâm của cơ quan, của chi bộ;  xây dựng cơ quan, đơn vị đạt văn hóa; xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở  Ban Dân tộc đạt vững mạnh; phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi”,“Lao động sáng tạo”, Phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”gắn liền với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Ba là, tiếp tục duy trì và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019; Tiếp tục kiện toàn, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ban Dân tộc theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức- cán bộ. Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị; phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% nội dung của Hội nghị CB,CC, VC cơ quan Ban Dân tộc năm 2019.

Bốn là, tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và thông tin sâu rộng về ý nghĩa, mục tiêu và nội dung  nhằm nâng cao ý thức giác ngộ, nhận thức ngày càng sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Kon Tum nói chung và vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về công tác dân tộc theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/4/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 1348/KH-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đồng thời giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Năm là, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nội quy, quy chế cơ quan, quy chế văn hóa công sở... Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của CBCC cơ quan để tham mưu cho Lãnh đạo Ban hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm 2019.

Sáu là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của cơ quan gắn với nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bảy là, tổ chức tham gia các nội dung thi đua sát với điều kiện thực tế về công việc chuyên môn của mỗi cá nhân và số lượng đoàn viên công đoàn, khuyến khích và tạo điều kiện để CBCC, NLĐ tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với CBCC, NLĐ. Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện, đồng thời có tổng kết đánh giá và khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích nổi bật nhằm đưa công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực, động viên CBCC, NLĐ nỗ lực thi đua, lập thành tích cao nhất.  

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1135
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

 

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1214431 Tổng số người truy cập: 28 Số người online:
Phát triển:TNC