banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Ia H’drai ban hành KH thực hiện Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc
11-1-2019

Mục đích của kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 1348 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 14 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn huyện. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; các cấp, các ngành; vận động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc.

Kế hoạch đề ra sáu nhiệm vụ như sau: (1)Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân vùng DTTS, nhất là các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến dân tộc, tôn giáo; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây rối, làm mất ổn định an ninh - chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn (2) Tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS, chú trọng thực hiện Chương tình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng; có giải pháp giải quyết cơ bản vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán; đẩy mạnh giao đất giao rừng cho cộng đồng, hộ dân quản lý... (3) Tiếp tục triển khai, từng bước đổi mới nhân rộng các mô hình, điển hình các cơ quan, đơn vị kết nghĩa theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy (khóa XV) “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới” (4) Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 7/03/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển đội ngũ công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum(5) Thực hiện tốt quy chế phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc triển khai các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc; (6) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác dân tộc của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố.

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 1348/KH-UBND ngày 31-5-2018 của UBND tỉnh Kon Tum. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này đạt hiệu quả.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:561
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165918 Tổng số người truy cập: 80 Số người online:
Phát triển:TNC