Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật
5-10-2019
Ngày 06/9/2019, Ủy ban Dân tộc ra Quyết định số 617/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người DTTS và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc. Tăng cường lồng ghép Đề án với các chương trình, đề án có nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng miền.

Để triển khai đầy đủ và toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp, góp phần đạt được mục tiêu của Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”, Đề án đề ra 07 nội dung đến năm 2021 với các công việc sau:

Xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt, phổ biến nội dung Đề án;  Phối hợp cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu phổ biến, giáo dục pháp luật với Bộ Tư pháp để xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước; Xây dựng hoàn chỉnh, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc; Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, quản lý tài khoản, dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo phân quyền… Đồng thời yêu cầu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Đề án; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Đề án.

Nguyễn Thanh Hưng

  
Số lượt xem:171
Bài viết liên quan:
Icon  Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 xã Măng Ry
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum
Icon  Công tác tuyên truyền cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm 2019
Icon  Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2019 của xã Diên Bình
Icon  Kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 tỉnh Kon Tum
Icon  Hiệu quả đầu tư Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đăk Glei
Icon  Uỷ ban Dân tộc ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo về công tác dân tộc
Icon  Kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018 tỉnh Kon Tum
Icon  Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum