Tỉnh Kon Tum triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
27-9-2019
Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 là lần thứ 2 cả nước tiến hành cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Cho đến nay các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc điều tra tại thời điểm 0 giờ ngày 01/10/2019.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc mình. Tuy nhiên, thông tin để phục vụ đánh giá tình hình, hoạch định chính sách cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 là một nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng nhằm thu thập thông tin về dân số, nhà ở và điều kiện sống của hộ dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội khác nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số để biên soạn các chỉ tiêu thống kê về dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 là lần thứ 2 cả nước tiến hành cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Cho đến nay các đơn vị chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc điều tra tại thời điểm 0 giờ ngày 01/10/2019.

Triển khai phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Cục Thống kê tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, đến thời điểm hiện tại các công tác chuẩn bị như rà soát danh sách xã, danh sách địa bàn điều tra, cập nhật bảng kê hộ, thiết lập và quản lý mạng lưới điều tra cấp huyện, tỉnh, công tác thông tin tuyên truyền, tuyển chọn lực lượng điều tra, tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp tỉnh, huyện… đã hoàn tất, sẵn sàng cho việc triển khai thu thập thông tin.

Ảnh: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và CNTT do Cục Thống kê tỉnh Kon Tum tổ chức ngày 10-13/9/2019

Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019.

So với cuộc điều tra lần thứ nhất vào năm 2015, cuộc điều tra lần này có một số điểm mới như: Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của điều tra, cụ thể là sử dụng hình thức thu thập thông tin với sự trợ giúp của thiết bị điện tử di động, gọi tắt là CAPI (computer - assisted personal interviews), song song đó là áp dụng hình thức điều tra qua Internet (gọi tắt là Webform); Cải tiến thiết kế mẫu điều tra và Kết nối dữ liệu từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, với khoảng hơn 20 trường dữ liệu từ kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được kết nối với chương trình điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Bùi Văn Thắng

  
Số lượt xem:646
Bài viết liên quan:
Icon  Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Icon  Kết thúc đợt tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động, tư vấn nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2019
Icon  Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 6 - năm 2019
Icon  Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Icon  Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018
Icon  Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
Icon  Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường DTNT Đăk Tô
Icon  Hội thảo vận động đưa phát triển trẻ thơ toàn diện vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Icon  Ban Dân tộc tổ chức tuyên truyền tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại 03 xã vùng đồng bào DTTS