Kết quả thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
20-11-2019
Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2019, huyện Ngọc Hồi đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Đề án đạt nhiều kết quả.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 2004/KH-UBND ngày 22/10/2018 để thực hiện Đề án. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong việc  thực  hiện  các  quy định của  pháp  luật  về  hôn  nhân  và  gia  đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Các phòng,  ban, ngành  liên  quan của huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Chủ động ban hành Văn bản về việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019 chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trong đó chủ động lồng ghép việc tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong các chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật...; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số trên địa  bàn  huyện, góp  phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Kết quả trong năm 2019, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Hội đồng Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời lồng ghép tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, kiến thức về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật dân sự, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình,... với 05 đợt tập huấn, gần 400 người tham gia, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, học sinh THCS, THPT, không để xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.  

Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại tại 01 Trường PT DTNT trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bên cạnh đó, công tác quản lý, thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực vi phạm về tảo hôn và hôn nhân cận huyêt thống, được quan tâm, trong năm 2019 UBND các xã đã xử phạt 04 trường hợp tảo hôn; góp phần giảm tỷ lệ tảo hôn từ 12 trường hợp năm 2018 xuống còn 5 trường hợp năm 2019. Trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

Đạt được những kết quả như trên, luôn có sự quan tâm hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động đến từng thôn, tổ dân phố, hộ gia đình. Kết hợp phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân, nhất là vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức quần chúng tại cơ sở nhằm phát hiện kịp thời, giáo dục thuyết phục những trường hợp có thể thực hiện việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn, tạo công ăn việc làm, nâng cao trình độ dân trí, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, từng bước xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, qua đó góp  phần phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong Nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyễn Thanh Hưng

  
Số lượt xem:83
Bài viết liên quan:
Icon  Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất
Icon  Tỉnh Kon Tum triển khai Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019
Icon  Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Icon  Kết thúc đợt tuyên truyền, vận động bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Hoàn thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền vận động, tư vấn nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2019
Icon  Tổ chức Ngày sách Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 6 - năm 2019
Icon  Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
Icon  Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền năm 2018
Icon  Ban Dân tộc Kon Tum tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới năm 2018
Icon  Hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường DTNT Đăk Tô