banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13-8-2019

Tính đến tháng 7/2019, tỉnh Kon Tum có tổng số 3.783 cán bộ, công chức các cấp, trong đó cán bộ, công chức người DTTS là 810 người (chiếm 21,41%). Cụ thể: cấp tỉnh có 108/1.150 người, chiếm 9,39%, cấp huyện có 87/713 người/10.126 người, chiếm 12,20%, cấp xã có 615/1.920 người, chiếm 32,03%. Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 49 người, đại học: 502 người, cao đẳng: 33 người, trung cấp; 226 người. Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp 87 người, cử nhân: 6 người, trung cấp 363 người; chưa đào tạo: 354 người. Về kết quả đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức người DTTS: từ 2015 đến nay đã đào tạo, bồi dưỡng cho 2.952 lượt cán bộ công chức là người DTTS về lý luận chính trị, bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ…Về chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS: Từ 2015 đến nay tổng số công chức, cấp tỉnh, huyện, xã người DTTS được tuyển dụng là 88 người. Về chính sách tạo nguồn và phát huy đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS: Trong thời gian qua, tỉnh đã tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách về công  tác cử tuyển và bố trí công  tác cho  học sinh  tốt nghiệp cử tuyển theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ; ban  hành Quyết định số 1538-QĐ/TU ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người DTTS đến năm 2020; Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dành chỉ tiêu biên chế đế bố trí công tác cho học sinh cử tuyển và học sinh người DTTS tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng chưa có việc làm…

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp với Học Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc tổ chức bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đối tượng 3,4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018.

Qua triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn tỉnh thường xuyên được Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ chủ chốt người DTTS sau khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy được năng lực bản thân trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền. Công tác quy hoạch cán bộ, quy hoạch nguồn người DTTS được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy trình và đảm bảo yêu cầu của quá trình đổi mới. Học sinh cử tuyển sau khi tốt nghiệp trở về địa phương được bố trí công tác đúng với chuyên môn được đào tạo. Trong quá trình công tác, các em đã thể hiện được những mặt tích cực như: Chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức tu dưỡng, rèn luyện; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; bước đầu đã phát huy được hiệu quả trong công tác, tích cực đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương. Công tác đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho đồng bào vùng DTTS phù hợp với đặc điểm của địa phương đã được chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như sau: Hiện nay, học sinh cử tuyển và học sinh là người DTTS chưa được bố trí công tác vẫn còn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã chưa được tiến hành đồng bộ giữa số lượng, chất lượng và cơ cấu; các nhóm đối tượng cán bộ, công chức ở mặt này hoặc mặt khác còn chưa đạt các tiêu chuẩn theo quy định, cần phải qua đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn chung.

 Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum xác định tiếp tục tập trung thực hiện tốt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:

Thứ nhất, Về quy hoạch, quản lý: Tăng cường công tác quy hoạch và bố trí cán bộ DTTS làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và cấp xã. Thường xuyên điều tra thống kê các đối tượng là con em người DTTS đã học xong chương trình đại học, cao đẳng ra trường để đưa vào quy hoạch, sử dụng, bổ sung vào nguồn cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc.

Thứ hai, Về đào tạo, bồi dưỡng: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn nắm vững và vận dụng tốt kiến thức đã học vào chức trách, nhiệm vụ được giao ở từng lĩnh vực công tác cụ thể, đồng thời có kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho số cán bộ là người DTTS đi đào tạo cơ bản, chính quy, để có đội ngũ cán bộ nguồn vững chắc cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Thứ ba, Về bố trí, sử dụng: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc bố trí, phân công công tác sinh viên cử tuyển và sinh viên người DTTS tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng ra trường. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã; sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và làm cơ sở cho việc triển khai quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn.

Thứ tư, Về chính sách: đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý, tuyển dụng, sử dụng đối với CBCC,VC người DTTS. Xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức người DTTS công tác ở những vùng khó khăn phù hợp với thực tế từng địa bàn, từng vùng nhằm khuyến khích và động viên khích lệ, thu hút được đội ngũ này tham gia công tác, phục vụ lâu dài.

Nguyễn Thanh Hưng

Số lượt xem:1013
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165904 Tổng số người truy cập: 75 Số người online:
Phát triển:TNC