banner
Thứ 6, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Tổng kết Đề án đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số 689/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thời gian qua Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương triển khai thực hiện một số hoạt động ...

Đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục chương trình ngày làm việc chính thức thứ 3. Đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường. Trong phiên thảo luận này, thay mặt Đoàn đạ...

Phân định vùng đồng bào DTTS&MN theo trình độ phát triển để thực hiện chính sách dân tộc có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả

Việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) thành 3 khu vực theo trình độ phát triển là căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kin...

Nhìn lại 10 năm triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín

Giai đoạn 2012-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 7.222 lượt người có uy tín được công nhận trong đó có 6.852 lượt người uy tín là nam và 370 lượt người uy tín là nữ

Kon Plông nỗ lực đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS

Trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, huyện Kon Plông đã đạt được nhiều kết quả trong công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn ...

Kết quả 4 năm thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Kon Tum, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh Kon Tum - Những kết quả ban đầu

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức viên chức giai đoạn 2018 - 2025”. Sau hơn 02 n...

Nhìn lại,  sau 5 năm thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở

Trong thời gian qua, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, thì nâng cao năng lực cộng đồng và đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được...

Bảo tồn và phát triển cây dược liệu sâm Ngọc Linh Kon Tum gắn với mục tiêu giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế

Tỉnh Kon Tum xác định Sâm Ngọc Linh là cây chiến lược trong phát triển kinh tế, là một trong 9 sản phẩm chủ lực của tỉnh cần được đầu tư phát triển tại Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27-7-2011 của Tỉnh ủ...

Thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020. Giải pháp trong thời gian tới

Một số kỹ năng trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc ở vùng DTTS & MN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Từ thực tế tại địa phương cho thấy, để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, ngoài việc phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định về vị trí việc làm thì đòi hỏi người cán bộ, công ...

Kết quả xây dựng vị trí việc làm và bố trí công chức theo vị trí việc làm  tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Ngày 22 tháng 4 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn thực hi...

Phát huy vai trò của người có uy tín trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Rơ Măm

Dân tộc Rơ Măm có kho tàng văn hoá dân gian phong phú, đặc sắc với những nét nổi bật về sự giàu có tri thức dân gian...

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Công tác dân vận ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) có vai trò hết sức quan trọng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống

Phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông liên quan đến mô tô, xe máy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, đội ngũ người có uy tín đã tích cực, chủ động tham gia cùng với các cấp, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo ...

Giải pháp giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Công tác giảm nghèo bền vững đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta là mục tiêu quan trọng trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới.

Cần xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay về đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Kon Tum

Trong thời gian qua, toàn tỉnh đã triển khai đào tạo 16.334 người học nghề nông nghiệp, trong đó nhiều mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn triển khai hiệu quả, sau học nghề tỷ lệ ...

Kết quả thực hiện các chương trình, chính sách phát triển kinh tế- xã hội dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn huyện Ngọc Hồi

Ngọc Hồi là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây bắc tỉnh Kon Tum, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 56,41% số dân trên toàn huyện, với 17 dân tộc anh em sinh sống

Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ tại Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Triển khai Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trong những năm qua, công tác thực hiện các chính sách pháp luật về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai tích cực và kịp...

Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Hà

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ hiệu quả trên địa bàn huyện đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời s...

Huyện Ngọc Hồi thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Trong giai đoạn 2016-2020 huyện Ngọc Hồi đã được đầu tư, hỗ trợ hơn 114 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Cơ quan công tác dân tộc tỉnh Kon Tum góp phần xây dựng tỉnh nhà ổn định, phát triển nhanh và bền vững

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết chia tỉnh Gia Lai - Kon Tum để tái lập tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Sau khi chia tách tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủ...

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, với diện mạo nông thôn đã thay đổi căn bản, khởi sắc, hệ thống cơ sở hạ tầng được...

Căn cứ chương trình của Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Dân tộc về phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức ký kết Chương ...

Trang sau
THÔNG BÁO

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

monochrome_photos HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1807394 Tổng số người truy cập: 24 Số người online:
Phát triển:TNC