NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Kết quả dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy ngôn ngữ các dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS. Trên cơ sở Nghị định 82/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác dạy tiếng DTTS tại địa phương như: ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, triển khai chế độ chính sách cho học sinh và đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên theo quy định.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội tỉnh Kon Tum, góp phần xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, bằng uy tín của mình, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đi đầu trong việc vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng Nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự tại khu dân cư. Giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, dân tộc để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.

Xã Ia Đal, huyện IaH’Drai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn

Ia Đal là xã biên giới nằm ở phía Tây nam của huyện Ia H’Drai, cách trung tâm hành chính của huyện 20km; có tồng diện tích tự nhiên là 21.794,69ha; chiều dài đường biên giới 47,3km, giáp với xã Nhang, huyện Đun Mia, tỉnh Ratanakiri, vương quốc Campuchia. Toàn xã có 11 thôn, 3.980 nhân khẩu với 17 dân tộc anh em cùng sinh sống hòa thuận, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần xóa đói giảm nghèo đáng kể trên địa bàn xã.

Kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2019

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh được giữ vững, kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi từng bước ổn định và phát triển, kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS không ngừng được nâng lên.

Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh kon Tum  và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới

Thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc góp phần phòng ngừa, ngăn chặn xung đột xã hội, điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong 6 tháng đầu năm 2019 tỉnh Kon Tum

Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã tạo được sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả về giảm nghèo bền vững giảm nghèo bền vững. Kết quả cụ thể như sau:

Tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Kon Tum là tỉnh miền núi cao, biên giới nằm ở bắc Tây Nguyên, dân số toàn tỉnh đến cuối năm 2018 có 533 nghìn người, trong đó DTTS chiếm 53,25% với 28 dân tộc cùng sinh sống. Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo ban hành các văn bản liên quan đến cán bộ người DTTS; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ các mặt đối với đội ngũ cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn chức danh đang đảm nhiệm hoặc được quy hoạch; trong quá trình triển khai luôn chú trọng đến đối tượng là người DTTS, trẻ, nữ. Vì vậy, việc triển khai công tác cán bộ người DTTS trên địa bàn tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả cụ thể:

Tỉnh Kon Tum thực hiện tốt việc thể chế các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương, nhiều chủ trương chính sách đã được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng, nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy vai trò Người tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở Kon Tum: Hiệu quả từ một chính sách đặc thù

Cùng với chính sách dành cho Người có uy tín, từ năm 2013, tỉnh Kon Tum đã triển khai chính sách đối với Người tiêu biểu trong đồng bào DTTS. Đây là cách làm sáng tạo của địa phương, nhằm phát huy vai trò những tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa…

Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, Đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, kết quả đó là:

Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

Ngọk Wang là xã miền núi, cách trung tâm huyện Đăk Hà 12 km về phía Đông, có tổng diện tích tự nhiên là 6.313,36 ha, có 08 thôn với 1.176 hộ, trong đó có 5 thôn đặc biệt khó khăn; Nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hơn 70% là hộ đồng bào DTTS; trình độ dân trí còn thấp; việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cũng như áp dụng các khoa học kỹ thuật vào sản xuất và sinh hoạt còn hạn chế; hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn thấp.

Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức góp phần phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín

Trong xã hội truyền thống của các dân tộc thiểu số, người có uy tín có vị trí, vai trò ảnh hưởng quyết định đến nhiều hoạt động trong đời sống xã hội của địa phương như trong sinh hoạt, lao động sản xuất, thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng, giữ gìn an ninh, trật tự làng bản khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp... Cùng với xu thế hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội, những luồng văn hoá khác nhau thâm nhập vào vùng dân tộc thiểu số đã và đang tác động đến nền văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Huyện Sa Thầy thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2018

Huyện Sa Thầy là huyện miền núi biên giới của tỉnh với dân số hiện có là 12.808 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 57,13%. Những năm qua, huyện luôn xác định thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc để giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống. Từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các chính sách, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người Brâu, Rơ Măm trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ sau năm 2005 đến nay

Tỉnh Kon Tum có 02 trong 05 dân tộc thiểu số rất ít người trong cả nước đó là dân tộc Brâu và dân tộc Rơ Măm; dân tộc Rơ Măm hiện đang sinh sống tập trung chủ yếu tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy với dân số tính đến tháng 5 năm 2019 khoảng 128 hộ/470 khẩu, trong đó số hộ nghèo là 35 hộ, chiếm 27,34% so với tổng số hộ của dân tộc Rơ Măm; dân tộc Brâu hiện đang sinh sống tập trung chủ yếu tại thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi với dân số tính đến tháng 5 năm 2019 khoảng 161 hộ/513 khẩu , trong đó số hộ nghèo là 8 hộ, chiếm 4,97% so với tổng số hộ của dân tộc Brâu.

Hiệu quả đầu tư phát triển KT-XH vùng DTTS, MN tỉnh Kon Tum

Việc triển khai thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi có điều kiện đặc biệt khó khăn đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhiều mặt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn nói chung và vùng dân tộc thiểu số nói riêng; giúp giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội của người dân khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số ngày càng lớn, môi trường sống ngày càng được cải thiện, điều kiện chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn; kiến thức sản xuất, trình độ học vấn, hiểu biết pháp luật của người dân từng bước được nâng lên.

Phấn đấu thực hiện hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và 2025

Nhằm xác định một số chỉ tiêu để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực nhằm phấn đấu đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cơ sở hướng tới Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2025.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2018 tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Thực hiện Kế hoạch số 713 ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về phát động thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Trong năm 2018, cơ quan Ban Dân tộc đã phối hợp với BCH CĐCS động viên CBCC, NLĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo tham gia cùng với cơ quan cùng cấp khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu do cơ quan đề ra trong năm 2018.

Nhìn lại 9 năm thực hiện quyết định 102/2009/QĐ-TTg

Qua 9 năm thực hiện chính sách, từ năm 2010 đến 2018 trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho 840.701 lượt người nghèo sinh sống ở vùng khó khăn với tổng kinh phí thực hiện là 81.074,60 triệu đồng

Hội LHPN tỉnh Kon Tum Thực hiện có hiệu quả chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Trong những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước ta có nhiều chủ trương, chính sách mới triển khai đối với các vùng dân tộc, nhất là các chính sách đối với các đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, đời sống của nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ DTTS nói riêng từng bước được cải thiện, nâng lên.

Kon Tum là một tỉnh miền núi, vùng cao có hơn 28 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những năm qua, Kon Tum luôn xác định thực hiện tốt các Chương trình, chính sách dân tộc để giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống ấm no hạnh phúc.

Huyện Kon Plong thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2018

Kon Plong là huyện miền núi, vùng cao nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum được thành lập năm 2002 trên cơ sở chia tách từ huyện Kon Plong (cũ). Là một trong 02 huyện của tỉnh Kon Tum được hưởng Nghị quyết 30a của Chính phủ, Kon Plong có 09 đơn vị hành chính cấp xã với 89 thôn, 117 làng với 02 xã khu vực II, 07 xã thuộc khu vực III, 78 thôn đặc biệt khó khăn.

Năm 2018, tỉnh Kon Tum có 54 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và có 66 thôn (làng) đặc biệt khó khăn của xã khu vực I, II thuộc diện đầu tư Chương trình 135. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua nhiều chương trình dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã phối hợp cùng 04 tổ chức Chính trị - Xã hội nhận ủy thác xây dựng mạng lưới rộng khắp từ tỉnh đến tận thôn, làng với bộ máy gồm có: Hội sở NHCSXH tỉnh, 09 NHCSXH huyện, 102 điểm giao dịch tại 102 xã, phường, thị trấn và 1.675 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, làng trên toàn tỉnh.

Kết quả công tác tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2018

Triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2018 Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, kết quả đã tuyên truyền cho hơn 2.800 lượt người, với 21 Hội nghị tuyên truyền trực tiếp; ngoài ra lồng ghép tuyên truyền trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách khác với 1.207 lượt người.

Trang sau