Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 được tổ chức vào ngày 10 - 11/10/2019
23-9-2019
Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh uỷ, ngày 20/9/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 đã ban hành kế hoạch số 148/KH-BCĐ tổ chức các hoạt động tại Đại hội. Theo đó, Đại hội sẽ được tổ chức trong 02 ngày, từ 10 - 11/10/2019.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen vinh danh những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2014

Với chủ đề "CÁC DÂN TỘC TỈNH KON TUM ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY NỘI LỰC, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN", Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 được tổ chức nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng; Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngoài 02 phiên làm việc trù bị và chính thức tại Hội trường Ngọc Linh vào ngày 10 - 11/10/2019, trước, trong và sau Đại hội còn có các hoạt động như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình có công là người DTTS, thăm hộ gia đình hoặc mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của người DTTS trên địa bàn tỉnh trước khi tổ chức Đại hội; Tổ chức trưng bày, triển lãm Di sản văn hóa và hình ảnh các dân tộc tỉnh Kon Tum tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum trong thời gian 04 ngày, từ ngày 10 - 13/10/2019; Triển lãm trưng bày hình ảnh với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Kon Tum đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” tại tiền sảnh Hội trường Ngọc Linh trong 02 ngày tổ chức Đại hội.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa đồng bào các dân tộc trong tỉnh, là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS qua các thời kỳ cách mạng; đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển và sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ II, năm 2014./.

Bùi Văn Thắng

  
Số lượt xem:1056
Bài viết liên quan:
Icon  Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019 cấp huyện
Icon  Huyện Tu Mơ Rông tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019
Icon  Huyện Đăk Glei: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thứ III năm 2019
Icon  Huyện Ia H’Drai: Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ I năm 2019
Icon  Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Ngọc Hồi lần thứ III năm 2019.
Icon  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy lần thứ III năm 2019
Icon  Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy lần thứ III, năm 2019
Icon  Huyện Đăk Hà: Tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III năm 2019
Icon  Họp Ban chỉ đạo đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ III năm 2019
Icon  Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kon Plông lần thứ III, năm 2019