banner
Thứ 6, ngày 23 tháng 10 năm 2020
Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính
17-5-2018

Chính vì vậy, trong những năm qua tập thể CBCC, NLĐ cơ quan Ban Dân tộc luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu khối sở, ban, ngành, huyện, thành phố; năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ, được Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương.

Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, về cải cách thể chế, Ban Dân tộc luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng các kế hoạch, văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Thủ tướng Chính Phủ và của UBND tỉnh. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao CBCC, NLĐ đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu tài liệu, các quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; thực hiện rà soát, xác định hiệu lực pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn ngành công tác dân tộc theo đúng quy định. Nhờ đó, công tác CCHC tại cơ quan từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Về cải cách thủ tục hành chính: triển khai thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc nhằm kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp. Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh công bố 04 thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban gồm: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu; Thủ tục giải quyết tố cáo; Thủ tục tiếp công dân; Thủ tục xử lý đơn thư; phối hợp với Bưu điện tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở, trên cổng thông tin điện tử của Ban với đầy đủ các nội dung quy trình, biểu mẫu…(mức độ 2) tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và cập nhật sổ sách theo dõi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, các thủ tục hành chính của đơn vị. Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ thực hiện cơ chế một cửa luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và trang bị đầy đủ theo quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: việc triển khai thực hiện quy chế làm việc tại đơn vị được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định đã ban hành, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; không có CBCC, NLĐ vi phạm theo quy định của pháp luật; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, NLĐ: điểm nổi bật nữa trong công tác CCHC tại Ban chính là đã được UBND tỉnh Phê duyệt bảng mô tả công việc, khung năng lực, khung biên chế theo vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Đây chính là căn cứ để giao chỉ tiêu biên chế, nâng ngạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC, NLĐ đáp ứng yêu cầu công việc. Nhờ đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng... từng bước được chú trọng; chất lượng CBCC, NLĐ tại các cơ quan ngày càng được nâng lên; 100% lãnh đạo từ cấp phòng trở lên đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Cùng với đó, việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ theo hướng hiện đại; nhằm góp phần nâng cao tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ CBCC, NLĐ tham gia trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Công tác hiện đại hóa hành chính được quan tâm thực hiện thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Về cải cách tài chính công: Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch về công tác thu, chi tài chính theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, công khai niêm yết tại cơ quan cho toàn thể CBCC, NLĐ biết và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó phát huy được quyền làm chủ của CBCC, NLĐ trong việc kiểm tra, giám sát quá trình quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện chặt chẽ theo trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tốt hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm được hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước.

Về hiện đại hóa hành chính: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, thường xuyên theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc của các phòng chuyên môn; duy trì triển khai thực hiện phần mềm văn phòng điện tử trong xử lý, trao đổi thông tin phục vụ quản lý công vụ theo qui định (ước tính đã lưu trữ, xử lý được khoảng 100% lượng văn bản đến, 100% các văn bản đi); Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của đơn vị lên trang Thông tin điện tử (đạt 100% theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 về quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang Thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước); Duy trì hoạt động hệ thống mạng nội bộ (LAN) thông suốt, mạng internet và các phần mềm trực tuyến hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu công việc. Tỷ lệ CBCC được trang bị máy tính, máy in phục vụ cho công việc được đầy đủ, mức độ trao đổi văn bản bằng điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được nâng lên, giúp cho công tác xử lý, giải quyết công việc của CBCC được thuận lợi, diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả (ước tính đơn vị đã sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong việc gửi văn bản đi đạt 100%). Tiếp tục duy trì thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Tiến hành áp dụng HTQLCL đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Thường xuyên cập nhật các văn bản mới của các cấp, các ngành để áp dụng theo đúng quy định. Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: đơn vị hiện đang duy trì ở mức độ 2 đối với các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đươc, công tác CCHC tại cơ quan vẫn còn một số hạn chế như: Cán bộ tham mưu CCHC thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm, đồng thời, số lượng biên chế thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị còn ít, khối lượng nhiệm vụ chuyên môn nhiều, vì vậy hiệu quả công tác tham mưu có lúc chưa cao. Năng lực, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ CBCC, NLĐ tại Ban còn chưa đồng đều. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của đơn vị mới chỉ ở mức độ 2 nên kết quả đạt được có mặt còn hạn chế.

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, giải pháp mà Ban Dân tộc tỉnh đặt ra là: Tiếp tục đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Ban; bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, NLĐ tại Ban; tiếp tục quan tâm trang bị phương tiện làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ giải quyết công việc được nhanh chóng và bảo đảm thời gian... Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh cải cách TTHC, Ban Dân tộc tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát quy trình giải quyết TTHC tại bộ phận chuyên môn; nhất là công tác rà soát TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ CBCC, NLĐ có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Nguyễn Thanh Hưng 

Số lượt xem:1017
Bài viết liên quan:
THÔNG BÁO
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH KON TUM

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum 
Quản lý và nhập tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà Triệu - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum 
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban. 
Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 02603.866.127 - Email: bandantoc-kontum@chinhphu.vn.
                   Ghi rõ nguồn "Trang Thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum" hoặc "bandantoc.kontum.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ nguồn này. 

1165776 Tổng số người truy cập: 44 Số người online:
Phát triển:TNC